หลักสูตร

จินตคณิต Finger math & Abacus

หลักสูตรไอแมค จินตคณิต เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆผ่านการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วย นิ้วมือ (Finger math) ลูกคิด (Soroban) และการคิดเลขในใจแบบจินตภาพ (Mental Arithmetic) 

เป้าหมายการเรียนของหลักสูตร ไอแมคจินตคณิต คือการฝึกและพัฒนาจิตใจของเด็กๆให้ได้ใช้ศักยภาพทางสมองทั้งซีกซ้ายและขวาไปพร้อมๆกัน  ประโยชน์ที่ได้คือ เด็กๆจะได้รับการพัฒนาทางสมอง ช่วยให้มีสมาธิในการเรียนหรือการทำกิจกรรมที่ดีขึ้น  ส่วนความสามารถในการคำนวณตัวเลขนั้น ถือเป็นผลพลอยได้จากการเรียนหลักสูตรของ Imac  ซึ่งน้องๆจะสามารถบวกลบคูณหารเลขหรือคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อเรียนจบหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักสูตร Pre-Finger math การพัฒนาโครงสร้างสมองของเด็กๆนั้น สามารถมาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังเด็กหรือช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้  หลักสูตร Pre-finger math ถูกพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับน้องๆตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป (1-2 level for 3-5 years) ซึ่งระดับนี้ จะเน้นการพัฒนาประสาทสัมผัสทุกด้าน ( Sense integration) และการคิดอย่างเป็นระบบ (Logic thinking) โดยสอดแทรกตัวเลข ความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นและการเรียนรู้ ซึ่งระดับนี้จะช่วยปลูกฝังให้น้องๆมีความคุ้นเคยและรู้สึกชอบในตัวเลข  น้องๆจะได้เรียนหลักสูตรนี้ ภายใน 4 เดือน (2 ระดับ)โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นทางด้าน  Math skill, Problem solving, Matching, Writing, Counting, Sense integration

2. หลักสูตร  Finger math น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้นิ้วมือในการบวกลบเลข 2 หลัก จากการเรียนการสอนของคุณครู  จากไฟล์วิดิโอที่สามารถดาวน์โหลดไปทบทวนที่บ้าน เรามีเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้น้องๆรู้สึกสนุกกับการใช้นิ้วมือบวกลบเลข  การกระตุ้นให้น้องๆกล้านำเสนอ  กล้าแสดงออก และการฝึกสมาธิ เพื่อผลลัพท์ที่ได้คือน้องๆจะสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นใจในการตอบคำถาม มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น

3. หลักสูตร Soroban หรือการเรียนลูกคิด    เราสอนให้น้องๆมีความสนุกและคุ้นเคยกับการคำนวณเลข ทั้งบวก ลบ คูณ หารด้วยการใช้ลูกคิดจริง ลูกคิดกระดาษ ตลอดจนการจินตนาการภาพลูกคิดในหัว น้องๆจะสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งหลักสูตรของเรามีความกระชับ เรียนง่าย สามารถเรียนจบได้ในระยะเวลาอันสั้น

4. หลักสูตร Mental math เป็นหลักสูตรที่พัฒนาการจินตภาพและการคิดเลขในใจจากนิ้วมือ และลูกคิด ทำให้เด็กๆสามารถอ่านหรือฟังโจทย์แล้วตอบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

5. หลักสูตร Advance Fingermath เป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้น และพัฒนาจากประสบการณ์การเรียนการสอน ที่เป็นแบบอย่างเฉพาะของไอแมค น้องๆจะสามารถ คูณ หาร เลข 3 หลักได้อย่างรวดเร็ว เพียงการใช้นิ้วมือคำนวณเท่านั้น

ประโยชน์ของการเรียนไอแมค จินตคณิต

1.เด็กๆมีสมาธิในการเรียน (concentration)  มีความจำที่ดีขึ้น (Memory )  มีทักษะในการเรียนรู้ (Learning ability) และตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น

2.เด็กๆสามารถจินตนาการและมองเห็นภาพลูกคิดในหัวได้ (imagine and visualization) ทำให้คิดเลขได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และยังสามารถต่อยอดในการคิดแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงได้

3.ช่วยพัฒนาศักยภาพสมองทั้ง 2 ซีกอย่างต่อเนื่อง (Brain Development) ทำให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกพัฒนา IQ และ EQ ไปพร้อมๆกัน

4.ช่วยดึงศักยภาพของเด็กๆที่มี และสร้างความมั่นใจให้เด็กกล้าแสดงออก มีบุคลิกทีดี มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

5.ฝึกให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ (Sense integration) เช่น การได้ยิน (listening skill) การมองเห็น (visual skill) ทักษะการพูด  (speaking skill)มีความสามารถในการสื่อสาร (communication) และการนำเสนอ(presentation) ทั้งต่อหน้าชั้นเรียนและระดับกลุ่มย่อย