What's news?.


  • แฟรนไชส์

    ไอแมคจินตคณิตเป็นสถาบันสอนจินตคณิตแนวใหม่ ที่เน้นการเรียนระยะสั้นและเข้าใจง่าย แต่ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้งผู้ประกอบการและนักเรียน แฟรนไชส์ไอแมคจินตคณิต ชำระครั้งเดียว 150,000 บาท สิทธิอายุสัญญา 3 ปี ต่อสัญญาปีแรก 30,000 บาท และทุกๆ 3ปีต่อไปเพียง 15,000 บาทอ่านต่อ «แฟรนไชส์»
    เพิ่มเติม